SEZNAM POVOLENÍ K LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 13 N Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14 O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15 N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16 O Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18 O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 19 N Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20 O Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

08 01 21 N Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 02 01 O Odpadní práškové barvy

08 03 07 O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08 O Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12 N Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13 O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 14 N Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15 O Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 16 N Odpadní leptací roztoky

08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 19 N Disperzní olej

08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11 N Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12 O Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13 N Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14 O Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15 N Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16 O Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15

08 04 17 N Kalafunový olej

08 05 01 N Odpadní isokyanáty

13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04 N Chlorované emulze

13 01 05 N Nechlorované emulze

13 01 09 N Chlorované hydraulické minerální oleje

13 02 04 N Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05 01 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot

13 05 06  N Olej z odlučovačů oleje

13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08 N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

14 06 01 N Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02 N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04 N Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05 N Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04 O Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06 01 N Olověné akumulátory

16 06 02 N Nikl–kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03 N Baterie obsahující rtuť

16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory

16 06 06 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest